SV Terwolde


Vrienden van SV Terwolde

Wie kunnen er allemaal lid worden:

Personen of bedrijven die SV Terwolde een warm hart toedragen en de club naar een hoger niveau willen tillen.

Wat kost het:

Het lidmaatschap bedraagt voor personen € 50,00 per kalenderjaar en als je dit te weinig vindt is er een mogelijkheid om dit bedrag te verdubbelen door je aan te melden voor een zogenaamd dubbel lidmaatschap. De kosten hiervan zijn dan € 100,00 per kalenderjaar.

Instappen kan te allen tijde gedurende het lopende jaar, er wel rekening mee houdende dat per 1 januari van het nieuwe jaar de volgende periode start.

Het lidmaatschap wordt automatisch met één jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap, dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.

Lidmaatschap Bedrijven

Als gezegd kunnen ook bedrijven lid worden, echter hier geldt een tarief voor van minimaal € 100,00 per jaar, uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om voor een hoger bedrag lid te worden.

Dat is aan u!

Het is de bedoeling dat het lidmaatschap per automatisch incasso zal worden geïnd.

Waar vermelding

Alle leden (personen en bedrijven) worden vermeld op het “Vrienden van SV Terwolde”

Bord welke in de kantine zal worden opgehangen evenals op de website van de club.

Vrienden van SV Terwolde

Hoe kan ik lid worden?

Vul het inschrijfformulier in te vinden in de kantine of te downloaden vanaf de website www.svterwolde.nl.

U kunt het ingevulde inschrijfformulier met handtekening inleveren bij:

- De speciale brievenbus van “De Vrienden van SV Terwolde” in de kantine

- Inleveren bij één van de bestuursleden van de “Vrienden van SV Terwolde”

Jan Willem Kleiboer, Zwanekamp 7 Terwolde

Albert Witteveen, Molenweg 22a Terwolde

William Stempher, Karel Doormanstraat 9 Twello

- Mailen mag ook (voorzien van originele handtekening) naar één van de bestuursleden.

Hoe is de verantwoording geregeld?

- Er is een bestuur dat bij voorkeur bestaat uit 3 of 5 leden (in dit geval dus 3 leden).

- De jaarlijkse bijdrage wordt via SV Terwolde geïncasseerd, de financiële verslaglegging vindt plaats via de boekhoudkundige regels van SV Terwolde.

- De beschikking over de bijdrage liggen bij het bestuur. Te allen tijde zal er een goed contact onderhouden worden met het dagelijks bestuur van SV Terwolde, bij het toewijzen van een bijdrage.

- Verzoek om een bijdrage van de diverse afdelingen dienen bij het bestuur ingediend te worden.

Ook bestaat de mogelijkheid voor leden om zelf voorstellen in te brengen.

- Minimaal eenmaal per kalenderjaar wordt een vergadering uitgeschreven. Hier legt het bestuur verantwoording af en worden de bijdrages besproken.

- Middels de website houdt het bestuur, gedurende het gehele kalenderjaar een ieder op de hoogte.

- Projecten waaraan een bijdrage is verstrekt zullen hier ook vermeld worden.

- Het bestuur kent geen schema van aftreding. Aftredende bestuursleden dienen op de eerstvolgende vergadering opgevolgd te worden door een lid.

Voor meer informatie:

Hebt u nog vragen, goede ideeën, op- en aanmerkingen, schroom niet en neem contact op met de

bestuursleden.

Jan Willem Kleiboer, 06-15321803

Albert Witteveen, 06-50567878

William Stempher, 06-29453609

Wij willen onze sportvereniging SV Terwolde, naar een hoger niveau tillen en de positieve flow vast

houden. Wij hopen van harte dat iedereen dit aanspreekt en mee zal doen.

Door deelname wordt u “een bouwsteen van de vereniging”.

Graag zien wij uw inschrijfformulier tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van “Vrienden van SV Terwolde”

zoeken
onze sponsoren