SV Terwolde

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 28 oktober 2019 om 20.00 uur in de kantine "Ons Trefpunt".

Agenda:

 1. opening
 2. notulen vorige vergadering d.d. 19 november 2018 (liggen tijdens de vergadering ter inzage)
 3. mededelingen en ingekomen stukken
 4. jaarverslag seizoen 2018/2019
 5. verslag kascommissie
 6. financieel verslag seizoen 2018/2019
 7. begroting seizoen 2019/2020
 8. decharge verlening aan het Dagelijks Bestuur
 9. Bestuursverkiezing  Aftredend en niet herkiesbaar: Harry Kamphuis. Functie 2e voorzitter is nog steeds vacant. Kandidaten: Youri Lueks
 10. verkiezing jeugdvermaak (geheel aftredend) kandidaten: Kristel Leurink (voorzitter), Naomi Jonker, Amanda Leurink, Brenda van Werven, Kim Nikkels, Pim Westdijk, Jeroen Mulder, Pim Albers, Jurre Lueks en Julian Gerrits.
 11. verkiezing beheerscommissie (geheel aftredend) kandidaten: Gerard Nieuwenhuis (aanspreekpunt), Teun Jansen, Dik van Rijssen, Paul Kiezenberg, Johan Kiesbrink, Jaap Veldhuis, Gerard Mentink, Dik Kempink, Dik Palm en Dik Braamkolk.
 12. benoeming kascontrolecommissie
 13. pauze
 14. uitreiking verenigingsinsignes
 15. rondvraag
 16. sluiting

Kandidaten voor de onder punt 9 tot en met 11 vermelde verkiezingen kunnen 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij de algemeen secretaris.
Deze kandidaatstelling moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door tenminste twee stemgerechtigde leden. Voorts moet zijn bijgevoegd een verklaring van de kandidaat, dat hij/zij bij eventuele verkiezing de benoeming zal aanvaarden.

zoeken
onze sponsoren