SV Terwolde

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 29 oktober 2018 om 20.00 uur in de kantine "Ons Trefpunt".

Agenda:
1. opening
2. notulen vorige vergadering d.d. 30 oktober 2017 (liggen
tijdens de vergadering ter inzage)
3. mededelingen en ingekomen stukken
4. jaarverslag seizoen 2017/2018
5. verslag kascommissie
6. financieel verslag seizoen 2017/2018
7. begroting seizoen 2018/2019
8. decharge verlening aan het Dagelijks Bestuur
9. voorstel rookbeleid
10. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Andrea van den Berg
Functie 2e voorzitter is nog steeds vacant
Kandidaten: Tatime Beelen
11. verkiezing jeugdbestuur (geheel aftredend)
kandidaten: Pim Westdijk (voorzitter), Naomi Jonker,
Amanda Leurink, Brenda van Werven, Kim Nikkels, Maartje
Albers, Kristel Leurink, Jeroen Mulder, Serge Kiezenberg,
Pim Albers en Jurre Lueks.
12. verkiezing beheerscommissie (geheel aftredend)
kandidaten: Gerhard Nieuwenhuis (aanspreekpunt), Teun
Jansen, Dik van Rijssen, Paul Kiezenberg, Johan Kiesbrink, Jaap Veldhuis, Gerard Mentink, Dik Kempink, Dik Palm en Dik Braamkolk.
13. benoeming kascontrolecommissie
14. pauze
15. uitreiking verenigingsinsignes
16. rondvraag
17. sluiting

Kandidaten voor de onder punt 10 tot en met 13 vermelde verkiezingen kunnen 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij de algemeen secretaris.
Deze kandidaatstelling moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door tenminste twee stemgerechtigde leden. Voorts moet zijn bijgevoegd een verklaring van de kandidaat, dat hij/zij bij eventuele verkiezing de benoeming zal aanvaarden.

zoeken
onze sponsoren